Doprava za 1 € nad 80,00 €

Môj nákupný košík

je prázdny

tooltip after the triger
tooltip after the triger

Máte nejaké otázky alebo chcete urobiť objednávku? Kliknite na tlačítko nižšie a my Vám zavoláme.Naši operátori sú pripravení odpovedať na všetky Vaše otázky týkajúce sa produktov a akcií, ktoré Vás zaujímajú. Prosím, kliknite na tlačítko nižšie a my Vám zavoláme.

 Zavolajte mi
x
DormeoKliknite a zavoláme Vám

Potrebujete pomoc? Volajte:02 / 59 220 775
Hľadať

Potrebujete pomoc? Volajte:

02 / 59 220 775

Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY A REKLAMAČNÝ PORIADOK - STUDIO MODERNA s.r.o.

Predmet úpravy:

Tieto Obchodné podmienky a reklamačný poriadok (ďalej len „OP“) upravujú podmienky uzatvárania obchodného vzťahu v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a ochranu spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon“). Tieto OP sa vzťahujú na kúpu tovaru ak ich kupuje fyzická osoba a tento tovar jej neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania (ďalej len „spotrebiteľ“). OP súčasne upravujú povinnosti predávajúceho, ktorým je spoločnosť STUDIO MODERNA s.r.o. (ďalej len „predávajúci“), dodávku tovaru, prepravné, balné, platobné podmienky a reklamáciu chybného alebo poškodeného tovaru.

Identifikácia predávajúceho:
(neslúži na vrátenie tovaru)

STUDIO MODERNA s.r.o.
Košická 49
821 08 Bratislava
Tel.: 02/ 59 220 750
E-mail: zakaznicke.centrum@studio-moderna.com

Objednávka:

 • Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Objednávka je pre spotrebiteľa záväzná.


Dodacie podmienky:

 • Tovar je zasielaný spotrebiteľovi prostredníctvom kuriérskej spoločnosti.
 • Tovar bude spotrebiteľovi doručený v závislosti od dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho v čo najkratšom čase, štandardne do 6 pracovných dní od odoslania objednávky, najneskôr však do 30 dní od odoslania objednávky. S tovarom bude doručená spotrebiteľovi aj faktúra, ktorá slúži ako daňový doklad a zároveň ako záručný list. Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy tovarov rôzne.
 • Pokiaľ požadovaný tovar nie je k dispozícií alebo sa počas dodacej doby vyskytnú nepredvídané problémy, bude predávajúci informovať spotrebiteľa na kontaktnej adrese resp. telefónnom čísle uvedenom pri objednávke.
 • V prípade, že nebude spotrebiteľovi tovar do dohodnutého termínu doručený a zároveň spotrebiteľ nebude kontaktovaný, môže zavolať na telefónne číslo 02/59 220 750, alebo predávajúceho informovať prostredníctvom e-mailovej adresy zakaznicke.centrum@studio-moderna.com.
 • Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak ide o tovar objednaný spotrebiteľom v jednej objednávke a tovar sa dodáva oddelene okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu.
 • Dovoz tovaru predávajúci zabezpečuje len v rámci územia Slovenskej republiky.

Prepravné, balné a platobné podmienky:

 • Zasielaný tovar je riadne zabalený.
 • Spotrebiteľ si môže zvoliť jeden z troch spôsobov platby:
  • V hotovosti pri preberaní objednávky (platba na dobierku).
  • Prostredníctvom systému PayPal – pre platbu systémom PayPal musí mať zákazník vytvorený účet PayPal. Po zvolení tohto spôsobu platby bude presmerovaný na webovú stránku spoločnosti PayPal, prostredníctvom ktorej zrealizuje platbu.
  • Platba na splátky. Platbu na splátky je možné zvoliť len pri nákupe v hodnote nad 120 €, ak nie je pri konkrétnom produkte uvedené inak. Podrobnosti o platbe na splátky nájdete na stránke www.dormeo.sk/nakup_na_splatky.
 • K cene tovaru sa pripočítava poštovné v závislosti od jeho hmotnosti a hodnoty dodávaného tovaru. Za tovar doručovaný kuriérom (expresnou službou) sa platí poštovné s ohľadom na hodnotu, rozmery a hmotnosť tovaru. Presná cenu za dopravu tovaru bude spotrebiteľovi oznámená až pri telefonickom potvrdení objednávky. Balné predávajúci neúčtuje. Doručená faktúra slúži ako záručný list.
 • Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho, ktorý je zverejnený na webových stránkach www.topshop.sk, www.dormeo.sk, www.delimano.sk, www.liveactive.sk, www.kosmodisk.sk, www.walkmaxx.sk, www.sharkclean.sk, www.club5.sk (ďalej len „Webové stránky predávajúceho“). Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Zmeny cenníka predávajúci zverejní vždy na Webových stránkach predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien tovarov v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod. Platná cena tovaru bude spotrebiteľovi vždy oznámená pri overovaní objednávky. Potvrdením objednávky kupujúci súhlasí so zaplatením kúpnej ceny stanovenej predávajúcim.

Výpočet ceny poštovného*:

Balíky do 40 kg Hodnota objednávky do 150 € Hodnota objednávky nad 150 €
Bežní zákazníci 5,99 € 5,99 €
Zákazníci Club 5* 3,99 € 1 €
Balíky nad 40 kg Hodnota objednávky do 150 € Hodnota objednávky nad 150 €
Bežní zákazníci 19,99 € 19,99 €
Zákazníci Club 5* 11,99 € 11,99 €

*Presná cena poštovného bude spotrebiteľovi oznámená až pri telefonickom potvrdení objednávky. Balné predávajúci neúčtuje.

Preberanie tovaru:

Pri preberaní tovaru je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho na telefónnom čísle 02/59 220 750, alebo prostredníctvom e-mailovej adresy zakaznicke.centrum@studio-moderna.com a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke.

 • Zásielku, ktorá javí známky poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a pod.) spotrebiteľ nie je povinný prevziať.
 • Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia tovaru spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.
 • Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke. V prípade, že spotrebiteľ tovar neprevezme v dohodnutom termíne a na uvedenej adrese, predávajúci si môže nárokovať náhradu nákladov na doručenie tovaru späť na centrálu (Pri Šajbách 1, 831 06, Bratislava).

Vrátenie tovaru:

 • V prípade, že spotrebiteľovi tovar z akéhokoľvek dôvodu nevyhovuje, má právo odstúpiť od zmluvy a tovar predávajúcemu podľa § 7 Zákona vrátiť do 14 dní od jeho prevzatia, v prípade, že pre konkrétny tovar nebude táto lehota zo strany predávajúceho jednostranne predĺžená. Informácie o produktoch, na ktoré sa vzťahuje predĺžená lehota vrátenia, sú uvedené v časti Záruka týchto OP.
 • Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy aj pred prevzatím tovaru podľa § 7 ods.5 Zákona.
 • Spotrebiteľ je povinný v prípade odstúpenia od zmluvy, zaslať tovar poštou ako doporučenú zásielku na adresu:

STUDIO MODERNA, s.r.o. (Geis SK)
Trňanská 6
960 01 ZVOLEN

 • Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať zásielku tovaru vrátenú formou dobierky. Takto zaslaný tovar predajca neprijíma a bude zaslaný naspäť spotrebiteľovi.
 • Spotrebiteľ musí dbať na to, aby tovar vrátil nepoškodený, v pôvodnom množstve a v originálnom obale. Zároveň je spotrebiteľ povinný priložiť k vrátenému tovaru jednu časť faktúry alebo jej kópiu, prípadne uviesť aspoň jej číslo, spotrebiteľovo meno a adresu. Spotrebiteľ má možnosť poslať vlastnoručne podpísaný formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu bol doručený spolu s tovarom. Spotrebiteľ má možnosť uviesť dôvod vrátenia tovaru, t.j. uviesť, z akého dôvodu mu tovar nevyhovuje. Neuvedenie dôvodu vrátenia tovaru však nie je podmienkou na vrátenie peňazí. V prípade, že spotrebiteľ dodrží všetky uvedené podmienky pre vrátenie tovaru, predávajúci vráti peniaze za vrátený tovar prostredníctvom bankového prevodu najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša podľa § 10 ods. 3 Zákona spotrebiteľ.
 • Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy a vrátiť tovar, ktorý bol zhotovený podľa jeho osobitných požiadaviek alebo tovar, ktorý bol určený osobitne pre jedného spotrebiteľa alebo tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť alebo tovar, ktorý rýchlo podlieha skaze alebo audiovizuálne diela, zvukové záznamy alebo zvukovo - obrazové záznamy, ktoré spotrebiteľ rozbalil (podľa §7 ods. 6 Zákona).

Reklamácie:

 • V prípade, že spotrebiteľ reklamuje chybný alebo poškodený tovar, platia pre neho podmienky uvedené v bode Vrátenie tovaru týchto OP. V prípade reklamácie tovaru je však spotrebiteľ povinný uviesť druh poškodenia. O vybavení reklamácie bude spotrebiteľ informovaný telefonicky v lehote do 15. pracovných dní.
 • V prípade, že spotrebiteľ uplatňuje reklamáciu po uplynutí 14-dňovej lehoty, je povinný sa spojiť s predávajúcim najskôr telefonicky na telefónnom čísle: 02/59 220 750.
 • Predávajúci zodpovedá za vady predaného tovaru (podľa §502 Občianskeho zákonníka). Práva vyplývajúce zo zodpovednosti za vady nemôže uplatňovať ten, na koho bol tovar zmluvne prevedený spotrebiteľom. Spotrebiteľ je povinný k účinnému uplatneniu záruky za vady predávajúcemu v záručnej dobe písomne oznámiť vady, ktoré tovar má, resp. uviesť, ako sa vady prejavujú a uplatniť si právo nároku na odstránenie vady v súlade s platným Občianskym zákonníkom (napr. na opravu tovaru alebo výmenu tovaru). Spotrebiteľ je povinný reklamovaný tovar odovzdať predávajúcemu kompletný, nepoškodený a v originálnom balení.
 • Ak ide o vadu, ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol užívať ako bezchybný, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, na ktorý bola poskytnutá zľava a spotrebiteľ bol pri predaji na vadu upozornený.

Škody vzniknuté počas dopravy:

 • Predávajúci zodpovedá za škody vzniknuté na tovare počas dopravy k spotrebiteľovi. V prípade, že bude tovar v prípade vrátenia tovaru bude poškodený alebo odcudzený počas dopravy od spotrebiteľa k predávajúcemu, je zodpovednosť za škody na tovare na strane spotrebiteľa.

Záruka:

 • Predávajúci poskytuje na výrobné vady tovaru 24 mesačnú záručnú dobu (záruku) (ďalej len „Zákonná záruka“) . V tomto prípade slúži faktúra zároveň aj ako doklad o záručnej dobe. Pri niektorých druhoch tovaru môže byť záručná doba predĺžená, čo predávajúci uvedie v OP. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru spotrebiteľom. Pri predaji na telefonickú, e-mailovú alebo internetovú objednávku sa dňom prevzatia tovaru rozumie deň, kedy spotrebiteľ prevzal tovar od kuriéra.
 • V prípade kúpy matraca Dormeo sa Studio Moderna s.r.o. zaručuje, že matrac musí zodpovedať svojej kvalite a musí slúžiť svojmu účelu po dobu trvania Zákonnej záruky. Na matrace poskytuje predávajúci aj špecifickú záručnú dobu v závislosti od konkrétneho produktu. Špecifické záručné doby matracov uvádzame v časti Špecifiká záručnej doby.
 • STUDIO MODERNA s.r.o. sa zaručuje, že po dobu trvania Zákonnej záruky je povinné vymeniť matrac v dôsledku poruchy alebo vady matracom minimálne rovnakého typu zadarmo.
 • STUDIO MODERNA s.r.o. sa zaručuje, že po dobu trvania špecifickej záruky je povinné vymeniť matrac v dôsledku poruchy alebo vady matracom minimálne rovnakého typu podľa podmienok špecifickej záruky, t.j. podľa splatnej účasti zákazníka:
Obdobie / trvanie v rokoch Percentuálne vyčíslenie finančnej účasti zákazníka na výmene matraca
0-2 A - 0 EUR účasť na výmene matraca
2-5 B - finančná účasť na výmene matraca: 35%
6 B - finančná účasť na výmene matraca: 40%
7 B - finančná účasť na výmene matraca: 45%
8 B - finančná účasť na výmene matraca: 50%
9 B - finančná účasť na výmene matraca: 55%
10 B - finančná účasť na výmene matraca: 60%
11 B - finančná účasť na výmene matraca: 65%
12 B - finančná účasť na výmene matraca: 70%
13 B - finančná účasť na výmene matraca: 75%
14 B - finančná účasť na výmene matraca: 80%
15 B - finančná účasť na výmene matraca: 85%
16 B - finančná účasť na výmene matraca: 90%
17 B - finančná účasť na výmene matraca: 95%

A: Plná záruka = 0 € účasť na výmene matraca
B: Rozšírená záruka: špecifikované % účasti v EUR so zreteľom na pravidelné predajné ceny matracov Dormeo v čase nároku na náhradu matraca.

Špecifiká záručnej doby

Záruky a skúšobné doby

Špecifiká stanovené predajcom

Skúšobné doby*

Klubová karta Club 5* 14 kalendárnych dní
Walkmaxx obuv 21 kalendárnych dní
LiveActive produkty 21 kalendárnych dní
Shark produkty 21 kalendárnych dní
Kosmodisk classic set + Kosmodisk classic bedrový pás 30 kalendárnych dní
Dormeo matrace (okrem matracov Dormeo Air) 30 kalendárnych dní
Matrace Dormeo Air 60 kalendárnych dní

* Členovia vernostného klubu Club 5* majú skúšobnú dobu na všetky produkty 30 kalendárnych dní (okrem klubovej karty a matracov Dormeo Air).

Špecifické záruky

DORMEO

Matrac Siena 6 rokov
Detský matrac Siena 6 rokov
Matrac Silver-Ion 6 rokov
Matrac Aloe Vera 10 rokov
Matrac Golden Line 10 rokov
Matrac Carbon 11 rokov
Detský matrac Baby Pedic 12 rokov
Matrac Memory 2+12 Fresh 15 rokov
Matrac Memory 2+12 Fresh Supreme 15 rokov
Matrac iMemory Silver 15 rokov
Matrac Bamboo 15 rokov
Matrac Air Comfort 15 rokov
Matrac Air Select 15 rokov
Matrac Air Lux 15 rokov

DELIMANO

Všetky tlakové hrnce 10 rokov
Všetky riady s keramickým povrchom 2 roky

Služba Predĺžená Záruka:

 • Na zakúpený produkt sa vzťahuje Zákonná záruka. Spotrebiteľ má možnosť zakúpiť si službu, na základe ktorej získa predĺženú záruku na tovar o 1, 2 alebo 3 roky od skončenia zákonnej záruky, a to podľa typu zakúpenej záruky. Spotrebiteľ automaticky dostane spolu s tovarom certifikát, v ktorom sú uvedené základné náležitosti záruky. (Službu Predĺžená záruka nie je možné zakúpiť k matracom Dormeo – na tieto sa vzťahuje špecifická záruka.)

Služby poskytované na základe tohto certifikátu sú:

 • Spotrebiteľ má nárok na výmenu tovaru za totožný, ak tovar má výrobnú chybu.
 • V prípade, že predávajúci nemá žiadny podobný tovar k dispozícii, má spotrebiteľ možnosť alternatívnej voľby iného tovaru alebo vrátenia nákladov na tovar, a to podľa rozhodnutia spotrebiteľa.
 • Spotrebiteľ má nárok na profesionálne služby v podobe konzultácií k prevádzke a údržbe tovaru.
 • Spotrebiteľ môže volať aj mimo prevádzky zákazníckej linky predávajúceho (02/59 220 750) a jeho problémy budú vybavené hneď nasledujúci pracovný deň, a to počas celej doby platnosti certifikátu.
 • Záručná doba na základe certifikátu sa nespočítava s 2-ročnou zákonnou zárukou.
 • Záruka podľa tohto certifikátu platí od skončenia zákonnej záruky po dobu 1, 2 alebo 3 rokov, podľa typu zakúpenej záruky.

Spotrebiteľ má vo vyššie uvedených prípadoch nárok na náhradu tovaru, alebo vrátenie nákladov na základe predloženia pokladničného dokladu alebo faktúry/záručného listu, ale až v prípade, že kvalita tovaru je skontrolovaná predávajúcim.

Služba “Predĺžená záruka” sa nevzťahuje na:

 • Spotrebný materiál (vstavané batérie, elektrické lampy, vrecká do vysávačov a pod.);
 • Prirodzené opotrebovanie;
 • Kozmetické chyby, ktoré nemajú vplyv na funkciu a bezpečnú prevádzku tovaru;
 • Poškodenie tovaru vonkajšími vplyvmi (napr. oheň, hmyz, voda, piesok a pod.);
 • Poškodenie tovaru jeho nesprávnou obsluhou a údržbou (podľa platného priloženého návodu), neodborným zásahom, nesprávnym skladovaním alebo v dôsledku jeho poškodenia pri živelnej udalosti;
 • Mechanické poškodenie tovaru alebo jeho častí;
 • Chyby pri inštalácii tovaru alebo neodborným zásahom.

Záverečné ustanovenia

 • Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto OP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto OP je splnená zverejnením na Webových stránkach predávajúceho.
 • Tieto OP nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením na Webových stránkach predávajúceho.

Dátum poslednej aktualizácie: 11.12.2014

Kontakt pre otázky a podnety spotrebiteľov:
Tel.č. : 02/59 220 750
e-mail: zakaznicke.centrum@studio-moderna.com