Doprava ZADARMO nad 80,00 €

Môj nákupný košík

je prázdny

tooltip after the triger
tooltip after the triger

Máte nejaké otázky alebo chcete urobiť objednávku? Kliknite na tlačítko nižšie a my Vám zavoláme.Naši operátori sú pripravení odpovedať na všetky Vaše otázky týkajúce sa produktov a akcií, ktoré Vás zaujímajú. Prosím, kliknite na tlačítko nižšie a my Vám zavoláme.

 Zavolajte mi
x
DormeoKliknite a zavoláme Vám

Pre objednávku a ďalšie informácie volajte:02/ 59 220 775
Hľadať

Pre objednávku a ďalšie informácie volajte:

02/ 59 220 775

Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY A REKLAMAČNÝ PORIADOK - STUDIO MODERNA s.r.o.

Predmet úpravy:

 • Tieto Obchodné podmienky a reklamačný poriadok (ďalej len „OP“) upravujú podmienky uzatvárania obchodného vzťahu v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v platnom znení a ochranu spotrebiteľa pri zásielkovom predaji tovaru alebo poskytovaní služieb, v zmysle zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. Tieto OP sa vzťahujú na kúpu tovaru ak ich kupuje fyzická osoba a tento tovar jej neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania (ďalej len „spotrebiteľ“). OP súčasne upravujú povinnosti predávajúceho, ktorým je spoločnosť STUDIO MODERNA s.r.o. (ďalej len „predávajúci“), dodávku tovaru, prepravné, balné, platobné podmienky a reklamáciu chybného alebo poškodeného tovaru.

Objednávka:

 • Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Najneskôr do 3 dní (pracovné dni) sa predávajúci skontaktuje so spotrebiteľom prostredníctvom telefónu alebo e-mailu, ktoré spotrebiteľ uviedol v objednávke. Predávajúci overí objednávku, spôsob dopravy a oznámi možnú dodaciu dobu, alebo termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady. Objednávka je pre spotrebiteľa záväzná. Pokiaľ bude spotrebiteľ na telefónnom čísle, ktoré uviedol, nezastihnuteľný, potvrdenie objednávky prebieha, prostredníctvom potvrdzujúceho e-mailu.


Dodacie podmienky:

 • Tovar je zasielaný spotrebiteľovi prostredníctvom kuriérskej spoločnosti.
 • Tovar bude spotrebiteľovi doručený najneskôr do 5 pracovných dní od doručenia potvrdzujúceho e-mailu. S tovarom bude doručená spotrebiteľovi aj faktúra, ktorá slúži ako daňový doklad, a zároveň ako záručný list. Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy tovarov rôzne. Termín dodania tovaru bude vždy oznámený spotrebiteľovi pri overovaní objednávky.
 • Pokiaľ požadovaný tovar nie je k dispozícií alebo sa počas dodacej doby vyskytnú nepredvídané problémy, bude predávajúci informovať spotrebiteľa na kontaktnej adrese resp. telefónnom čísle uvedenom pri objednávke.
 • V prípade, že nebude spotrebiteľovi tovar do dohodnutého termínu doručený a zároveň spotrebiteľ nebude kontaktovaný, je povinný zavolať na telefónne číslo 02/59 220 750, alebo predávajúceho informovať prostredníctvom e-mailovej adresy dormeo@dormeo.sk

Prepravné, balné a platobné podmienky:

 • Zasielaný tovar je riadne zabalený.
 • Za tovar spotrebiteľ platí až pri preberaní objednávky.
 • K cene tovaru sa pripočítava prepravné v závislosti od jeho hmotnosti a hodnoty dodávaného tovaru. Za tovar doručovaný kuriérom (expresnou službou) sa platí prepravné s ohľadom na hodnotu, rozmery a hmotnosť tovaru. Presná cenu za dopravu tovaru bude spotrebiteľovi oznámená až pri telefonickom potvrdení objednávky. Balné predávajúci neúčtuje. Doručená faktúra slúži ako záručný list.
 • Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho, ktorý je zverejnený na stránke www.dormeo.sk Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Zmeny cenníka predávajúci zverejní vždy na svojej stránke webovej stránke www.dormeo.sk. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien tovarov v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod. Platná cena tovaru bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.

Výpočet ceny poštovného:

Preberanie tovaru:

 • Pri preberaní tovaru je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho na telefónnom čísle 02/59 220 750, alebo prostredníctvom e-mailovej adresy dormeo@dormeo.sk a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke.
 • Zásielku, ktorá javí známky poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a pod.)spotrebiteľ nie je povinný prevziať.
 • Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia tovaru spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.
 • Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke. V prípade, že spotrebiteľ tovar neprevezme v dohodnutom termíne a na uvedenej adrese predávajúci si môže nárokovať náhradu nákladov na doručenie tovaru späť na centrálu (Pri Šajbách 1, 831 06, Bratislava).

Vrátenie tovaru:

 • V prípade, že spotrebiteľovi tovar z akéhokoľvek dôvodu nevyhovuje, má právo odstúpiť od zmluvy a tovar nám podľa § 12 zákona 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji v úplnom znení vrátiť do 7 dní od jeho prevzatia, v prípade, že pre konkrétny tovar nebude táto lehota zo strany predávajúceho jednostranne predĺžená, čo bude uvedené na faktúre.
 • Spotrebiteľ je povinný v prípade odstúpenia od zmluvy, zaslať tovar poštou ako doporučenú zásielku na adresu:

STUDIO MODERNA s.r.o.
Pri Šajbách 1
831 06 Bratislava.

 • Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať zásielku tovaru vrátenú formou dobierky Takto zaslaný tovar predajca neprijíma a bude zaslaný naspäť spotrebiteľovi.
 • Spotrebiteľ musí dbať na to, aby tovar vrátil nepoškodený, v pôvodnom množstve a v originálnom obale. Zároveň je spotrebiteľ povinný priložiť k vrátenému tovaru jednu časť faktúry alebo jej kópiu, prípadne uviesť aspoň jej číslo, spotrebiteľovo meno a adresu. Spotrebiteľ má možnosť uviesť dôvod vrátenia tovaru t.j. uviesť z akého dôvodu mu tovar nevyhovuje . Neuvedenie dôvodu vrátenia tovaru však nie je podmienkou na vrátenie peňazí. V prípade, že spotrebiteľ dodrží všetky uvedené podmienky pre vrátenie tovaru, predávajúci vráti peniaze za vrátený tovar prostredníctvom bankového prevodu najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia vráteného tovaru predávajúcemu. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
 • Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy a vrátiť tovar, ktorý bol zhotovený podľa jeho osobitných požiadaviek alebo tovar, ktorý bol určený osobitne pre jedného spotrebiteľa alebo tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť alebo tovar, ktorý rýchlo podlieha skaze alebo audiovizuálne diela, zvukové záznamy alebo zvukovo - obrazové záznamy, ktoré spotrebiteľ rozbalil.
 • Dovoz tovaru predávajúci zabezpečuje len v rámci územia Slovenskej republiky.

Reklamácie:

 • V prípade, že spotrebiteľ reklamuje chybný alebo poškodený tovar platia pre neho podmienky uvedené v bode Vrátenie tovaru týchto OP. V prípade reklamácie tovaru je však spotrebiteľ povinný uviesť druh poškodenia. O vybavení reklamácie bude spotrebiteľ informovaní telefonicky v lehote do 15. pracovných dní.
 • V prípade, že spotrebiteľ uplatňuje reklamáciu po uplynutí 7-dňovej lehoty je povinný sa spojiť s predávajúcim najskôr telefonicky na telefónnom čísle: 02/59 220 750.
 • Predávajúci zodpovedá za vady predaného tovaru. Práva vyplývajúce zo zodpovednosti za vady nemôže uplatňovať ten, na koho bol tovar zmluvne prevedený spotrebiteľom. Spotrebiteľ je povinný k účinnému uplatneniu záruky za vady predávajúcemu v záručnej dobe písomne oznámiť vady, ktoré tovar má resp. uviesť ako sa vady prejavujú a uplatniť si právo, nároku na odstránenie vady v súlade s platným Občianskym zákonníkom (napr. na opravu tovaru alebo výmenu tovaru). Spotrebiteľ je povinný reklamovaný tovar odovzdať. predávajúcemu kompletný, nepoškodený a v originálnom balení.
 • Ak ide o vadu, ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol užívať ako bezchybný, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, na ktorý bola poskytnutá zľava a spotrebiteľ bol pri predaji na vadu upozornený.

Škody vzniknuté počas dopravy:

 • Predávajúci zodpovedá za škody vzniknuté na tovare počas dopravy k spotrebiteľovi. V prípade, že bude tovar v prípade vrátenia tovaru bude poškodený alebo odcudzený počas dopravy od spotrebiteľa k predávajúcemu, je zodpovednosť za škody na tovaru na strane spotrebiteľa.

Záruka:

 • Predávajúci poskytuje na výrobné vady tovaru 24 mesačnú záručnú dobu (záruku) (ďalej len „zákonná záruka“) . V tomto prípade slúži faktúra zároveň aj ako doklad o záručnej dobe. Pri niektorých druhoch tovaru môže byť záručná doba predĺžená, čo predávajúci uvedie na faktúre. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru spotrebiteľom. Pri predaji na telefonickú, e-mailovú alebo internetovú objednávku sa dňom prevzatia tovaru rozumie deň, kedy spotrebiteľ prevzal tovar od kuriéra.

Služba Predĺžená Záruka:

 • Na zakúpený produkt sa vzťahuje zákonná záruka. Spotrebiteľ má možnosť zakúpiť si službu na základe ktorej získa predĺženú záruku na tovar o 1, 2 alebo 3 roky od skončenia zákonnej záruky, a to podľa typu zakúpenej záruky. Spotrebiteľ automaticky dostane spolu s tovarom certifikát, v ktorom sú uvedené základné náležitosti záruky.

Služby poskytované na základe tohto certifikátu sú:

 • Spotrebiteľ má nárok na výmenu tovaru za totožný, ak tovar má výrobnú chybu.
 • V prípade, že predávajúci nemá žiadny podobný tovar k dispozícii, má spotrebiteľ možnosť alternatívnej voľby iného tovaru , alebo vrátenia nákladov na tovar a to podľa rozhodnutia spotrebiteľa.
 • Spotrebiteľ má nárok na profesionálne služby v podobe konzultácií k prevádzke a údržbe tovaru
 • Spotrebiteľ môže volať aj mimo prevádzky zákazníckej linky predávajúceho (02/59 220 750) a jeho problémy budú vybavené hneď nasledujúci pracovný deň a to počas celej doby platnosti certifikátu.
 • Záručná doba na základe certifikátu sa nespočítava so 2 ročnou zákonnou zárukou
 • Záruka podľa tohto certifikátu platí od skončenia zákonnej záruky po dobu 1, 2 alebo 3 rokov, podľa typu zakúpenej záruky.

Spotrebiteľ má vo vyššie uvedených prípadoch nárok na náhradu tovaru, alebo vrátenie nákladov na základe predloženia pokladničného dokladu, alebo faktúry/záručného listu, ale až v prípade, že kvalita tovaru je skontrolovaná predávajúcim.

Služba “Predĺžená záruka” sa nevzťahuje na:

 • Spotrebný materiál (vstavané batérie, elektrické lampy, vrecká do vysávačov a pod.);
 • Prirodzené opotrebovanie;
 • Kozmetické chyby , ktoré nemajú vplyv na funkciu a bezpečnú prevádzku tovaru
 • Poškodenie tovaru vonkajšími vplyvmi (napr. oheň, hmyz, voda, piesok a pod.);
 • Poškodenie tovaru jeho nesprávnou obsluhou a údržbou (podľa platného priloženého návodu), neodborným zásahom, , nesprávnym skladovaním alebo v dôsledku jeho poškodenia pri živelnej udalosti.
 • Mechanické poškodenie tovaru alebo jeho častí.
 • Chyby pri inštalácii tovaru alebo neodborným zásahom.