Club 5*
0
0,00 €
Losd fsdf sd
V nákupnom košíku nie sú žiadne položky

Pravidlá súťaže "Súťaž o kuchyňu snov od Oresi v hodnote 5000 €"

I. Usporiadateľ súťaže

Usporiadateľom Súťaže s názvom „Súťaž o kuchyňu snov od v hodnote 5 000 €“ (ďalej len „Súťaž") je spoločnosť STUDIO MODERNA s.r.o. so sídlom Košická 49, 821 08 Bratislava, IČO: 35 709 596, IČ DPH: SK2020249715, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 13917/B (ďalej len „Usporiadateľ"). Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len "Pravidlá").

Cieľom Súťaže je podporiť prezentáciu produktu Dormeo Memosan topper a povedomie o značke Dormeo. Súťaž sa uskutočňuje v dňoch od 26.10.2020 do 31.12.2020 vo všetkých predajných kanáloch Usporiadateľa.

II. Trvanie Súťaže

Súťaž sa uskutoční v termíne od 26.10.2020 do 31.12.2020.

III. Účastníci Súťaže

Účastníkom Súťaže (ďalej len „Účastník“) na účely týchto pravidiel môže byť každá fyzická osoba:

a) s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky,

b) ktorá má viac ako 18 rokov,

c) ktorá si zakúpi Dormeo vrchný matrac Memosan (ďalej len „Výrobok“ alebo „Výrobky“) počas trvania kampane prostredníctvom telefónneho čísla uvedeného v TV spote alebo prostredníctvom internetových stránok www.dormeo.sk , www.topshop.sk, alebo prostredníctvom katalógu Usporiadateľa, alebo v ktorejkoľvek kamennej predajni Top Shop, Dormeo, Dormeo Home. Pri zakúpení hore uvedených Výrobkov v ktorejkoľvek kamennej predajni Top Shop, Dormeo, Dormeo Home (zoznam predajní je uverejnený na stránke www.topshop.sk) aj vyplní a odovzdá pracovníkovi Usporiadateľa leták s názvom „Súťaž o kuchyňu snov od Oresi v hodnote 5 000 €“ (ďalej len „leták“).

d) ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel s výnimkou:
osôb, ktoré sú majetkovo alebo personálne /najmä zamestnanci/ prepojené s reklamnými a promotion agentúrami, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so zabezpečením Súťaže vrátane ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka.

IV. Podmienky Súťaže

1. Súťaž sa uskutoční v termíne od 26.10.2020 do 31.12.2020 a bude medializovaná prostredníctvom všetkých predajných kanálov Usporiadateľa (internetu, televízie, sociálnych sietí, predajní, katalógu a iných tlačovín).

2. Cieľom súťaže je podporiť a zvýšiť povedomie o značke Dormeo vo všeobecnosti.

3. Účastníci súťaže si musia pre zapojenie sa do súťaže zakúpiť aspoň jeden Výrobok. Pri zakúpení Výrobku v ktorejkoľvek kamennej predajni Top Shop, Dormeo, Dormeo Home (zoznam predajní je uverejnený na stránke www.topshop.sk) aj vyplniť a odovzdať pracovníkovi Usporiadateľa leták umiestnený pri pokladni v každej predajni.

4. Súťažný leták na svoje meno vedia vypísať a odovzdať vždy len jedenkrát pri zakúpení aspoň jedného kusu z Výrobkov v objednávke.

5. V prípade, že si Účastník zakúpi viacero kusov z Výrobkov v jednej objednávke, môže byť zaradený do súťaže vždy len jedenkrát za celú objednávku.

6. V prípade, že si Účastník urobí počas trvania súťaže ďalšie objednávky s obsahom aspoň jedného Výrobku, môže byť jeho meno zaradené do súťaže presne toľkokrát, koľko objednávok s obsahom aspoň jedného Výrobku urobil.

V. Výhra

Usporiadateľ v Súťaži odovzdáva nasledovnú výhru:

Voucher v hodnote 5 000,- EUR s DPH (slovom päť tisíc EUR) na nákup ľubovoľnej kuchynskej linky ORESI.

Pravidlá pre uplatnenie vouchera sú: voucher Oresi je platný na nákup kuchynského nábytku podľa vlastného výberu v hodnote 5 000,- EUR s DPH v sieti Oresi na území Slovenskej republiky. Nie je možné ho kombinovať s ostatnými ponukami a inými zľavovými akciami. Nevzťahuje sa na dopravu a montáž. Je neprenosný a nie je možné ho vymeniť za hotovosť. Z hodnoty vouchera sa nevydáva finančná hotovosť. Platnosť vouchera je do 30.4.2021.

VI. Kompetencie Usporiadateľa

Usporiadateľ povedie dohľad nad priebehom Súťaže a výberom cien v súlade s Pravidlami Súťaže. Usporiadateľ má právo zasiahnuť v prípade, že vznikne podozrenie, že sa Účastník správal v rozpore s Pravidlami Súťaže.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže Účastníka, pokiaľ je jeho konanie v rozpore so všeobecne platnými zákonmi, porušuje práva tretích osôb alebo porušuje autorské práva, obsahuje fotky vyobrazujúce nahotu, fotky alebo slová všeobecne považované za vulgárne alebo  urážlivé, vyzýva k rasovej, náboženskej alebo etnickej neznášanlivosti, vyzýva k násiliu, spôsobuje urážku na cti tretích osôb, obsahuje odkaz, ktorý vedie na stránky s obsahom popísaným v tomto bode alebo inak zobrazuje obsah, ktorý je všeobecne považovaný za nevhodný.

V okamihu, keď budú zistené porušenia týchto Pravidiel, bude Účastník na základe rozhodnutia Usporiadateľa vylúčený zo Súťaže v danom dni alebo počas celého priebehu Súťaže. Definitívne rozhodnutie je v kompetencii Usporiadateľa. Vylúčenie zo Súťaže môže nastať v ktorejkoľvek fáze Súťaže.

Usporiadateľ môže požiadať Účastníkov, aby v určitom termíne preukázali svoju totožnosť použitím vhodného preukazu. Pokiaľ výherca Súťaže odmietne preukázať svoju totožnosť, prichádza o nárok na cenu a cena nebude udelená.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu výhry. Výherca nie je oprávnený v takomto prípade žiadať od usporiadateľa akúkoľvek finančnú alebo nefinančnú náhradu.

VII. Oznámenie výhercu Súťaže

1. Výherca Súťaže bude vyžrebovaný a informovaný o výhre a jej odovzdaní prostredníctvom emailu, alebo telefónu do 20-tich pracovných dní odo dňa ukončenia Súťaže.

2. Výherca Súťaže bude zverejnený do 20-tich pracovných dní odo dňa žrebovania na Facebook stránke: https://www.facebook.com/DormeoSlovensko.

VIII. Všeobecné informácie o cenách a ich výhercoch

1.Všetci výhercovia otvorene súhlasia s tým, aby bolo zverejnené ich meno a priezvisko na Facebook stránke Dormeo Slovensko https://www.facebook.com/DormeoSlovensko a v správach Usporiadateľa. Za toto zverejnenie nebudú výhercovia požadovať žiadne odmeny ani finančné náhrady.

2. Výhra bude výhercovi zaslaná najneskôr do 30-tich dní odo dňa žrebovania prostredníctvom Slovenskej pošty, kuriérskej spoločnosti GEIS alebo odovzdaná osobne. Pokiaľ výherca Súťaže nebude reagovať (neposkytne požadované kontaktné informácie písomne alebo e-mailom), stráca nárok na cenu.

3. Pokiaľ výherca Súťaže nebude reagovať (neposkytne požadované kontaktné informácie písomne alebo e-mailom) na oznámenie o prevzatí výhry do 7 dní od obdržania oznámenia, stráca nárok na cenu. V takom prípade nebude cena udelená.

4.Účastníci Súťaže súhlasia s tým, že poskytnú Usporiadateľovi Súťaže nasledujúce informácie: meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska a telefónne číslo najneskôr do 7 dní odo dňa prevzatia oznámenia o výhre. Pokiaľ výherca neposkytne Usporiadateľovi požadované informácie v stanovenom termíne, nie je Usporiadateľ povinný zaslať výhru. V takom prípade je Usporiadateľ na základe týchto pravidiel oslobodený od všetkých záväzkov voči Účastníkovi.

5. Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre danú výhru boli splnené, alebo nie. Výhru nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru.

6. Ak výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto Pravidiel, výhra prepadáva v prospech Usporiadateľa.

7. Výherca nemá nárok na výmenu výhry za peňažnú hotovosť.

8. V prípade, že si výherca vyberie kuchynskú linku od ORESI vyššej hodnoty, ako je hodnota poukazu, rozdiel si doplatí. V prípade, keď si výherca nevyčerpá hodnotu poukazu do 30.4.2021, nie je Usporiadateľ povinný zostávajúcu hodnotu výhercovi vyplatiť.

9. Výhru nie je možné previesť na inú osobu. Na výhru sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až 627 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

10. Konkrétny termín uplatnenia si výhry bude stanovený dohodou medzi usporiadateľom súťaže a výhercom.

IX. Všeobecné podmienky

1. Účasť v Súťaži je podmienená Účastníkovým súhlasom s Pravidlami Súťaže. Zapojením sa do Súťaže vyslovuje Účastník súhlas so svojou účasťou v Súťaži a s Pravidlami Súťaže.

2. Pravidlá sú k dispozícii počas trvania súťaže na Facebookovej stránke: https://www.facebook.com/DormeoSlovensko.

3. Účastníci Súťaže majú právo nahlásiť ostatných Účastníkov Súťaže, ktorých podozrievajú z porušenia Pravidiel Súťaže. Sťažnosť musí byť zaslaná na e-mailovú adresu zakaznicke.centrum@studio-moderna.com a musí obsahovať e-mailovú adresu porušiteľa alebo URL link, na ktorom je porušenie pravidiel zjavné a popis situácie, prečo je Účastník z porušenia Pravidiel podozrievaný. E-mail musí tiež obsahovať celé meno a priezvisko žiadateľa. Usporiadateľ má právo sťažnosť posúdiť a rozhodnúť o vylúčení či zotrvaní Účastníka v Súťaži bez povinnosti vyjadriť sa k tomu žiadateľovi.

4. Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za neúplné žiadosti alebo žiadosti, ktoré obsahujú nesprávne údaje. Účasť v Súťaži, získanie a doručenie výhry je podmienené nákupom Výrobku. Pri nákupe v kamenných predajniach Usporiadateľa je nutné vyplniť a odovzdať súťažný leták.

5. Usporiadateľ má právo vyradiť Účastníka Súťaže v prípade podozrenia z porušenia pravidiel Súťaže alebo použitia neregulárnych postupov.

X. Osobné údaje

Spracúvanie osobných údajov

1. Účastník udeľuje registrovaním v súťaži Usporiadateľovi súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), pre účely spotrebiteľskej súťaže.

2. Poskytnutie osobných údajov účastníka pri registrácii do spotrebiteľskej súťaže je povinné, za účelom platného žrebovania výhercov, informovania výhercov a doručenia výhry.

3. Osobné údaje pre účely spotrebiteľskej súťaže bude Usporiadateľ spracúvať po dobu trvania súťaže.

4. V prípade ak účastník udelil pri registrácii v súťaži Usporiadateľovi osobitný súhlas, bude usporiadateľ spracúvať v súlade so zákonom osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo pre marketingové účely.

5. Poskytnutie osobných údajov účastníka pre marketingové účely je dobrovoľné a spoločnosť Studio Moderna získanie osobných údajov ničím nepodmieňuje.

6. Osobné údaje pre marketingové účely bude usporiadateľ spracúvať po dobu 10 rokov odo dňa poskytnutia súhlasu so spracúvaním osobných údajov.

7. Účastník môže svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov pre marketingové účely kedykoľvek bez udania dôvodu písomne odvolať na adrese usporiadateľa.

8. Účastník má ako dotknutá osoba v zmysle zákona právo:

- na prístup k osobným údajom,

- na opravu, resp. doplnenie údajov,

- na výmaz údajov (byť zabudnutý),

- na prenositeľnosť údajov,

- vzniesť námietku proti spracovávaniu osobných údajov,

- vzniesť námietku proti spracovávaniu osobných údajov pre účely priameho marketingu, čo zahŕňa aj profilovanie, pokiaľ sa týka tohoto priameho marketingu,

- na obmedzenie spracovávania údajov,

- nebyť predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania, vrátane profilovania,

- podať návrh na začatie konania podľa zákona.

9. Účastník môže svoje práva uplatniť osobne alebo písomne na adrese usporiadateľa, alebo na e-mailovej adrese zakaznicke.centrum@studio-moderna.com, resp. na telefónnom čísle 02/59220750.

XI. Dane

Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti, ktoré sa môžu prípadne vzťahovať na nadobudnutie výhry výhercom, budú hradené Výhercom v celej zákonom stanovenej výške. Usporiadateľ nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

XII. Riešenie sťažností

Všetky sťažnosti rieši Usporiadateľ. V prípade oprávnenej reklamácie sa Usporiadateľ zaväzuje odstrániť chybu čo najskôr a informovať o tom Účastníka. Usporiadateľ má právo diskvalifikovať z účasti v Súťaži akéhokoľvek Účastníka, u ktorého vznikne podozrenie, že konal v rozpore s týmito Pravidlami. Rozhodnutie Usporiadateľa v súvislosti s akýmkoľvek zákazom účasti v Súťaži je konečné.

XIII. Osobitné ustanovenia

1. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky Súťaže. Zmenu pravidiel a podmienok Súťaže Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty alebo zostatkovej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.).

2. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné.

3. Usporiadateľ a osoby, ktoré spolupracujú na realizácii Súťaže, nenesú žiadnu zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by Účastníkovi mohli vzniknúť na základe jeho účasti v Súťaži. V prípade vzniku okolností, ktoré Usporiadateľ nemôže ovplyvniť (zásah vyššej moci), môže Usporiadateľ Súťaž zrušiť. Účastníci o tom musia byť informovaní prostredníctvom internetovej stránky a prostredníctvom ďalších možných spôsobov komunikácie. V takom prípade nenesie Usporiadateľ voči Účastníkom zodpovednosť za vzniknuté škody. Usporiadateľove rozhodnutie ohľadom všetkých otázok týkajúcich sa Súťaže alebo vysvetlenia Pravidiel je konečné a vzťahuje sa na všetkých Účastníkov.

4. Účastníci Súťaže preberajú všetku zodpovednosť za priame alebo nepriame škody, ktoré by mohli utrpieť účasťou v Súťaži.

XIV. Záverečné ustanovenia

1. Účastníci Súťaže sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť počas trvania súťaže na Facebookovej stránke https://www.facebook.com/DormeoSlovensko.

2. Pravidlá Súťaže nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na Facebookovej stránke https://www.facebook.com/DormeoSlovensko.

3. Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami.

4. Tieto Pravidlá Usporiadateľ vydáva ako súčasť Súťaže a spravujú sa primerane príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

V Bratislave, dňa 26.10. 2020

STUDIO MODERNA s.r.o.